10 september 2015

Algemene Voorwaarden

Download hier de Algemene Voorwaarden van Zayma Training & Coaching


Zodra je gebruik maakt van een van onze diensten, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Zayma Training & Coaching wil je hiermee duidelijkheid geven over zaken zoals betalingen, annuleren, klachten en vertrouwelijke informatie.

BEGRIPPEN

Zayma Training & Coaching: het bedrijf zoals ingeschreven bij de KvK (536631228), en bekend bij de belastingdienst (NL127390741B01) inclusief alle natuurlijke personen die werkzaamheden verrichten voor Zayma Training & Coaching (bijv. een assistent). Voor de leesbaarheid wordt Zayma Training & Coaching benoemd met ‘we’, ‘wij’ en ‘ons’.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon (bijv. een werkgever) die aan Zayma Training & Coaching een opdracht verstrekt.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie, oefengroep, workshop, cursus e.d. Voor de leesbaarheid wordt de Deelnemer aangesproken met ‘je’ en ‘jij’.

Sessie: alle diensten die worden ingepland op afspraak, zoals bijvoorbeeld coaching, 1-op-1 counselling, privé empathie sessie of bemiddeling.

Groepsactiviteit: workshops en (online) trainingen.

Workshop: alle diensten waarop meerdere deelnemers zich kunnen inschrijven die minder dan 1 dag duren, zoals bijvoorbeeld introductieworkshops en oefengroepen.

Training: alle diensten waarop meerdere deelnemers zich kunnen inschrijven die langer dan 1 dag duren, zoals de weekendtrainingen, trainingen met open inschrijving en online trainingen.

1. TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Zayma Training & Coaching en de Opdrachtgever en/of Deelnemer.

2. AARD VAN DE DIENSTVERLENING

Zayma Training & Coaching ondersteunt u met het ontwikkelen en aanleren van communicatietechnieken die gebaseerd zijn op Geweldloze Communicatie. Onderdeel hiervan is o.a. dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gevoelens, de daaronder liggende behoefte probeert te ontdekken, helder en concreet je wensen en verzoeken tracht te verwoorden en bereid bent om met nieuwsgierigheid te luisteren naar de betekenis van de boodschap van de ander. Het uiteindelijke resultaat is hierbij afhankelijk van je eigen inspanningen.

De trainingen gaan uit van zelfsturend leren. Zayma Training & Coaching verzorgt een empathische omgeving waarbij je vaardigheden en principes krijgt aangereikt. Je krijgt echter geen dwingende adviezen of standaard theorie. Ook wordt je niet verteld wat je wel of niet moet doen, maar door middel van vragen en oefeningen aan de hand van je eigen casussen wordt je ondersteund om je eigen inzichten te verkrijgen. Je blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor je eigen leren.

Alle diensten van ons zijn daarom inspanningsverbintenissen. De dienstverlening is erop gericht om verbinding, compassie en inzicht te vergroten. Dat betekent dat wij geen garantie kunnen geven dat er een concrete strategie gevonden wordt om jouw specifieke leerbehoeften te vervullen.

Vragen over de dienstverlening kunnen worden gericht aan info@zayma.com of telefonisch op 084-0032383. Alle verzoeken om informatie worden binnen redelijke termijn beantwoord, veelal nog dezelfde dag, maar tenminste binnen 48 uur. Indien door complexiteit of omstandigheden er meer tijd nodig is om een vraag te beantwoorden zullen wij je binnen 48 uur duidelijkheid geven over wanneer je uitgebreider antwoord kunt verwachten.

3. INFORMATIEVERSTREKKING

Alle gegevens die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, dien(en) jij en/of je Opdrachtgever vooraf aan ons te verstrekken. Zoals bijvoorbeeld medicijngebruik en eerdere (psychologische) behandelingen en/of diagnoses.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Wij gaan er vanuit dat je in staat bent voor jezelf te zorgen. Bij ernstige psychische klachten raden we je aan om eerst een arts of psycholoog raad te plegen. Je bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, je eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de dienstverlening als de periode daarna.

We zijn nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die jij hebt genomen, zoals bijvoorbeeld schade aan andere deelnemers. Indien je schade aanricht op bezittingen of eigendommen van ons of andere deelnemers, kunnen we deze schade op jou verhalen.

5. ONTZEGGING DEELNAME

Bij niet tijdige en/of volledige betaling van de factuur door Deelnemer of Opdrachtgever, kan Zayma Training & Coaching deelname aan de Sessie of Groepsactiviteit ontzeggen of de verdere deelname opschorten.

Indien het kennisniveau van een deelnemer voor een bepaalde training onvoldoende is of we het vermoeden hebben dat het kennisniveau onvoldoende is, is Zayma Training & Coaching gerechtigd om de Deelnemer, vanwege veiligheids- of andere redenen, de toegang tot de sessie of groepsactiviteit te ontzeggen.

Indien een Deelnemer het goede verloop van de Groepsactiviteit zodanig verstoort dat mededeelnemers en/of de trainers hiervan hinder ondervinden, onder invloed van drank en/of drugs verkeert, of gevaar scheppende situaties creëert gedurende de sessie of groepsactiviteit, is Zayma Training & Coaching gerechtigd om verdere deelname te ontzeggen. Definitieve uitsluiting bij ordeverstoring is aan de orde als de Deelnemer, na behoorlijk te zijn gewaarschuwd, toch volhardt in het ordeverstorend gedrag.

6. PRIVACY & VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Tijdens een sessie: Alles wat besproken wordt tijdens een sessie wordt als vertrouwelijk behandeld.

Tijdens een groepsactiviteit: Als je deelneemt aan een groepsactiviteit dien je alle informatie als vertrouwelijk te behandelen.

Als je vertrouwelijke informatie wilt delen of bespreken, vraag dan eerst toestemming aan de persoon in kwestie. Vraag ook eerst toestemming als je vertrouwelijke informatie wilt bespreken met de persoon in kwestie zelf.

Omgang met vertrouwelijke informatie: Vertrouwelijke informatie wordt nooit gedeeld met derden, tenzij je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Indien er aantekeningen worden gemaakt, zijn deze geschreven en worden deze nooit gedeeld. Ook niet met jou of de Opdrachtgever.

Als een Sessie of Groepsactiviteit wordt gebruikt (bijvoorbeeld voor uitleg of professionele ontwikkeling) wordt je privacy beschermt door alle vertrouwelijke informatie weg te laten of te veranderen.

Contactgegevens: Zayma Training & Coaching bewaart je contactgegevens voor administratie, zoals bijvoorbeeld voor het verzenden van een factuur.

Gemeten informatie: Met behulp van ActiveCampaign en Jetpack voor WordPress wordt gemeten hoe de nieuwsbrief wordt gelezen en de website wordt bezocht.

7. INBEGREPEN BIJ GROEPSACTIVITEITEN

Trainingen en Workshops: begeleiding tijdens de studieuren die we samen doorbrengen. Praktische ondersteuning via email tijdens de voorbereiding en tussen de groepsbijeenkomsten door. Voor meer verdieping van een persoonlijk thema buiten de cursustijden zul je worden verwezen naar een privé sessie.

Online Trainingen: Begeleiding gedurende de live bijeenkomsten online. Praktische ondersteuning via email tijdens de voorbereiding en tussen de bijeenkomsten door. Vragen die worden geplaatst in de Facebook groep zullen daar tijdens werkdagen binnen 48 uur worden beantwoord. Indien bij het programma ook emailondersteuning is inbegrepen worden je persoonlijke vragen ook binnen 48 uur per email behandeld. Voor meer verdieping van een persoonlijk thema buiten de groepsbijeenkomsten zul je worden verwezen naar een privé sessie.

Online Workshops: Begeleiding tijdens een enkele groepsbijeenkomst. Guidance during a private session for one hour. Vragen die worden geplaatst in de Facebook groep zullen daar tijdens werkdagen binnen 48 uur worden beantwoord.

8. COPYRIGHT

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die je tijdens de sessies en groepsactiviteiten aantreft bij Zayma Training & Coaching. Overweeg je gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op een andere website, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook of commercieel gebruik van de informatie in de trainingsmaterialen, neem dan vooraf eerst even contact op via info@zayma.com.

9. BETALING

Betaling gebeurt voorafgaand aan een sessie, workshop of training. Het is mogelijk om het online programma te betalen in 3 termijnen binnen 3 maanden. Je inschrijving voor de training is pas definitief wanneer de (aan)betaling bij ons op de rekening staat. Je ontvangt hiervan een factuur, en hiermee is je plaatst in de sessie of groepsactiviteit verzekerd.

Als je binnen de afkoelperiode (binnen 14 dagen na aanmelding) beslist dat je toch niet meedoet, dan krijg je zonder omhaal je geld terug. Terugboekingen worden twee keer per maand verwerkt, dus bij tijdige afmelding krijg je binnen 14 dagen je geld terug.

Als je eerst een factuur wilt ontvangen, neem dan contact met ons op. Een factuur dien je binnen 14 dagen te betalen. Als je niet betaalt ontvang je een herinnering om binnen 7 dagen te betalen. Als ook dit termijn is verstreken komen de kosten van incasso voor rekening van jou of je Opdrachtgever.

10. WACHTLIJST

Is er op het moment van aanmelden geen plaats, dan kun je ons een e-mail sturen om op de wachtlijst te komen. Zodra er een plek vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst benaderd via e-mail. Indien je niet tijdig antwoord, zal de volgende worden benaderd.

11. ANNULERING

Afmelden kan via e-mail. Ook als je jezelf vergeet af te melden of als je niet verschijnt, wordt tenminste de aanbetaling (het kostengedeelte van de sessie of groepsactiviteit) in rekening gebracht.

Als de afmelding kort dag is betaal je ook (een gedeelte van) de bijdrage om de doorgang van groepsactiviteiten voor de andere deelnemers en onze financiële gezondheid te beschermen.

Activiteit Afmelding Je betaalt
Sessie Binnen 24 uur voor aanvang 100%
Binnen 3 dagen voor aanvang 50%
Workshop Binnen 3 dagen voor aanvang 100%
Binnen 1 week voor aanvang 50%
Training Binnen 1 week voor aanvang 100%
Binnen 2 weken voor aanvang 50%

12. OVERMACHT

Zayma Training & Coaching behoudt zich het recht voor om trainingsdata te verplaatsen. Als wij om welke reden dan ook toch een activiteit annuleren (bijvoorbeeld door te weinig deelnemers), wordt een eventueel door jou overgemaakte aanbetaling binnen 14 dagen na de bekendmaking van de annulering teruggestort op je rekening. We stellen je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte via telefoon of e-mail.

13. PLANNING VAN GROEPSACTIVITEITEN

Wij hebben het recht de data en/of tijden van groepsactiviteiten te wijzigen.

Wanneer een activiteit tussentijds onderbroken moet worden, zullen we ons best doen om de activiteit te laten doorgaan zoals bedoeld. Wanneer dat niet lukt, zal het door jou overgemaakte bedrag (deels) terug gestort worden binnen 14 dagen na afstemming met jou.

14. KLACHTEN

Wanneer je niet tevreden bent over een van onze diensten, dien je dit binnen 14 dagen te melden via een e-mail naar info@zayma.com.

Een van onze trainers antwoord binnen maximaal 48 uur en laat daarbij weten hoe de klacht in behandeling wordt genomen en op welke termijn het naar schatting zal worden afgerond. Het streven is om binnen 14 dagen een eerste voorstel voor een oplossing te doen en de klacht binnen 4 weken naar tevredenheid op te lossen.

Met behulp van Geweldloze Communicatie brengen wij de behoeftes in kaart en gaan we in dialoog op zoek naar een oplossing. Het kan zijn dat hiervoor een nader gesprek nodig is, als we de behoeften niet meteen heel helder krijgen.

Indien we er samen niet uitkomen nodigen we een mediator, Marianne van Dijk (Cup of Empathy), uit om het conflict op te lossen als onafhankelijke bemiddelaar. Het in bemiddeling genomen besluit is bindend voor alle partijen en wordt meteen uitgevoerd.

De klacht en de desbetreffende correspondentie worden voor de duur van 5 jaar bewaard en strikt vertrouwelijk behandeld.

15. VRIJWARING EN WIJZIGINGSBEDING

Derden kunnen aan de dienstverlening van Zayma Training & Coaching geen rechten ontlenen.

Wij zijn gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Opdrachtgever of Deelnemer besproken.


Download hier de Algemene Voorwaarden van Zayma Training & Coaching

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.